logo
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 
  เขียนที่ : สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
วันที่เขียน : 28 ต.ค. 2554
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์  
เรียน นายกเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
    ด้วยข้าพเจ้า.....นายสิทธิศักดิ์ ชุ่มอินจักร..... อายุ........ปี อยู่บ้านเลขที่........ หมู่ที่........ชุมชน................................
ถนน................................ ตรอก/ซอย................................ ตำบล................................ อำเภอ................................ จังหวัด................................
หมายเลขโทรศัพท์................................ มีความประสงค์ให้ดำเนินการเรื่องต่อไปนี้
 
ซ่อมแซมบ่อพัก/ฝาท่อระบายน้ำชำรุด/สูญหาย ร้องเรียน/ตรวจสอบเกี่ยวกับอาคาร
ซ่อมแซมไฟฟ้า/โคมไฟสาธารณะ ดูด/ล้างท่อระบายน้ำ
หินคลุก/ซ่อมแซมผิวถนน/ดินลูกรัง ตัดหญ้า
ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ก่อสร้างถนน/ระบบระบายน้ำ
แจ้งเหตุเดือดร้อนรำคาญ ขอใช้บริการเก็บขยะมูลฝอย
ขอให้เก็บเศษหญ้า/เศษกิ่งไม้
บริการน้ำอุปโภค-บริโภค การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ตัดกิ่งไม้ในที่สาธารณะ ล้างถนน/ล้างตลาด/สถานที่สาธารณะ
สูบน้ำ/ช่วยน้ำท่วม ตรวจสอบการบุกรุกที่สาธารณะ
ซ่อมแซมหอกระจายข่าว/เสียงตามสาย การสงเคราะห์ทั่วไป
เรื่องอื่น ๆ (ระบุ)
ระบุเรื่อง : ..................................................
 
บริเวณสถานที่ : หน้าโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา ข้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ต.ชมพู
รายละเอียดของเรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ถังขยะ บริเวณหน้าโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อน ข้างร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ เนื่องจากเดิมเคยมีอยู่แล้ว 1 ใบแต่ ตอนนี้มันได้หายไปจึงขอถังขยะใบใหม่ทดแทนใบเก่า
 
  จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ดำเนินการตามคำร้องนี้ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
 
ลงชื่อ ...................................................ผู้รับคำร้อง
(....................................................)
ลงชื่อ .................................................ผู้ยื่นคำร้อง
(....นายสิทธิศักดิ์ ชุ่มอินจักร....)