Company Logo

ผู้บริหาร

นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง

นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร

นายประดิษฐ์? เสริมสุข

รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร

นายอมร ทองประดิษฐ์

ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

นางมาลัย จักรสิงห์โต

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ห้องเรียนอาเซียน

Login Form

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ข้อมูลอ้างอิงจาก Wikipedia

กองการศึกษา (Division of Education)

เป็นหน่วยงานที่ควบคุมและดูแลด้านการศึกษาในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานวางแผน กำหนดแนวทางปฏิบัติ วินิจฉัย สั่งการ ประสานงานและการตรวจสอบควบคุมการดำเนินงานงานประเมินผลและรายงานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา ทั้งทางด้านการบริหาร ส่งเสริมทางการบริหารทั่วไป และทางวิชาการ นอกจากนี้ยังมีหน้าที่รับผิดชอบงานควบคุมดูแลจัดเตรียมและให้บริการวัสดุอุปกรณ์สื่อการสอนแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลงานติดต่อประสานงานกับสถานการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ ชุมชน งานปลูกฝังวินัย ถ่ายทอดวัฒนธรรมชาติ วัฒนธรรมท้องถิ่นและกองการศึกษายังต้องมีส่วนในงานจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล สถิติทางการศึกษา งานวิจัยการศึกษา งานพัฒนาหลักสูตร งานประชุมอบรม สัมมนาประสานงานและให้บริการทางด้านวิชาการ งานส่งเสริมควบคุมมาตรฐานทางการศึกษาและยังต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการสำรวจรวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษานอกโรงเรียน งานการรณรงค์เพื่อการเรียนรู้หนังสือ เผยแพร่ข่าวสารต่างๆ แก่เยาวชน และประชาชน งานส่งเสริมคุณภาพและควบคุมมาตรฐานการศึกษาผู้ใหญ่ งานพัฒนาเยาวชนให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ งานศูนย์เยาวชน งานห้องสมุด งานส่งเสริมกีฬา งานควบคุมตรวจสอบ ติดตามผล วัดผลประเมินผลกิจกรรมเยาวชน งานชุมชนต่างๆ เช่น งานพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน นอกจากนี้ยังมีงานส่งเสริม อนุรักษ์ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น..

Laughing ที่ตั้งหน่วยงาน : โรงเรียนแพะดอนตัน(เดิม) ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

?

Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting business dot-MX domains Valid XHTML and CSS.